เมื่อวันที่ 12-15 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการจัด“ค่าย ARI : Academic Research and Innovation”
ให้กับอาจารย์ที่ส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้กับอาจารย์ที่ส่งผลงานได้ทราบแนวทาง
และวิธีปฏิบัติสำหรับการจัดทำเล่มจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำผลงานทางวิชาการ โดย รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร