เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่  3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เข้าร่วมสัมมนาปลายภาคสหกิจศึกษา ประจำปี 2559 เพื่อนำเสนอโครงงาน และประสบการณ์การปฏิบัติงาน
หลังจากที่ได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาจริงในสถานประสบการณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร