เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมอบรมการเขียนแผนธุรกิจ โดยมีอาจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ
ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร