เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 5 ปี (2561-2565) เพื่อทบทวน แลกเปลี่ยน และกำหนดทิศทางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร