เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 2559
ณ ห้องภัตตาคาร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ซึ่งจากการลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการในครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นนายกสโมสร คือ นางสาวนฎา สุรเดช โปรแกรมวิชา การตลาด