เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร