เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร โดยมี อาจารย์ ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์ เป็นประธาน
อาจารย์สุนทร บุญแก้ว คุณกัลยภรณ์ กองฟู คุณพิศาล จันทรพันธ์ และคุณนันทวัฒน์ กอกทองคำ เป็นกรรมการในการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้
ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร