เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมประชุมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์
ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร