เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชา เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี เป็นประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภคพร วัฒนดำรงค์ และอาจารย์ภัทราพร จันตะนี เป็นกรรมการในการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้
ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร