เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เปิดบ้านต้อนรับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุทธยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนนอกห้องเรียน
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร