เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 โปรแกรมวิชา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาวะผู้นำและพัฒนาทีมงาน” ให้แก่นักศึกษา โดยวิทยากร คุณอนันต์ หารวัง และ จ่าเขตรัฐ ต๋าคำ
ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร