เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 เวลาประมาณ 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมอบรมโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) โดยวิทยากร คุณอารีพร จงวัฒนานุกูล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ( Department of Business Development: DBD ) ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 111 คน
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา โปรแกรมวิชาการบัญชี ที่กำลังจะจบการศึกษา และเข้าสู่วิชาชีพบัญชีในอนาคตได้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง และเป็นแรงงานคุณภาพที่มีความรู้ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยต่อไป
ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร