เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุม โครงการอบรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จะใช้ EdPEx/TQA พัฒนาองค์กรได้อย่างไรดี” โดยวิทยากร ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารฑีปังกรรัศมีโชติ