เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โปรแกรมวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดการประชุมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ WIL
โดยมี รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุศราคัม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด