เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการภายนอก และภายใน ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอกหญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์ อาจารย์ดาลิน อาภัสระวิโรจน์ และอาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยน เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
ณ ประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร