เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการภายนอก และภายใน ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล อาจารย์พิชญาพร ประครองใจ และอาจารย์ธัญรดี บุญปัน เพื่อแลกเปลี่ยน เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร