เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการภายนอก และภายใน ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
อาจารย์นันทภัค ธนาอภินนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์ เพื่อแลกเปลี่ยน เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
ณ ประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร