เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการภายนอก และภายใน ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
ดร.พงษ์พันธ์ พุทธิวิศิษฎ์ อาจารย์เอกพล วิงวอน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ เพื่อแลกเปลี่ยน เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร