เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ร่วมสานสัมพันธ์น้องพี่และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2559 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องภายในโปรแกรมวิชา
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร