เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการภายนอก และภายใน ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
อาจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ อาจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา จรัสวิญญู เพื่อแลกเปลี่ยน เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
ณ ห้องโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (11502) ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร