เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการภายนอก และภายใน ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  ไชยนานุกูลกิตติ อาจารย์ปราณี  เนรมิตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม เพื่อแลกเปลี่ยน เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร