เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการภายนอก และภายใน ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ โชติธรรมธรา อาจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช และผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม เพื่อแลกเปลี่ยน เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร