เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมพิธีไหว้ครูมัคคุเทศก์ 2559 เพื่อรำลึกคุณครูมัคคุเทศก์
นอกจากนี้ยังดำเนินการจัดพิธีรำลึกคุณพระบิดา และพิธีประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำปี 2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร