เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ “การบริหารงานคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยEdPEx” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์คุณภาพที่หลากหลาย กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx และให้บริการด้านวิชาการด้านการประกันคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ ที่ปรึกษาอิสระ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ผู้เชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านการบริหารเชิงระบบคุณภาพ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องคัทรียา โรงแรมฟรายเดย์