เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานและสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพทั้งสองสถาบัน
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร