เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ฝ่ายบริหารและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เรื่อง การออกแบบงานวิจัยสู่ตำแหน่งผลงานทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์ที่สนใจในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร