เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-13.00 น. โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 และห้องภัตตาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร