เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการประจำคณะ ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพูดคุย หารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ณ ห้อง KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร