เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อแต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษาที่จะมาดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่คนใหม่
ณ ห้องภัตตาคาร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร