เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ดำเนินกิจกรรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ให้กับนักเรียนที่สนใจ โดยมีอาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร