เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ” โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนา การประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร