เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร