เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร และประธานโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมประชุมเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อหารือ พูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร