เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปฝึกในสถานประกอบการจริง ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร