เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไปผู้บริหารและประธานโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร