เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมประชุมตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย รองศาสตราจารย์ระมัด โชชัย ผู้ช่วยสาสตราจารย์วิลัยวรรณ กระต่ายทอง และนางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในในครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบ และประเมินผล พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาต่อไป ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักำแพงเพชร