เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการบริการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการจัดฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาของฝากของที่ระลึกของตำบลท่าขุนราม ครั้งที่ 2” ให้กับประชาชน ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศาลาอเนกประสงค์ของตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร