เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์  ชมระกา ประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อประชุม หารือ พูดคุยตามระเบียบวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก