เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมมกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในฐาน TCI , การจัดการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม Content – based curriculum โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช ซึ่งได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร