เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมงานสงกรานต์ ฮาเฮ บุพเพอาละวาด 2561 โดยการแต่งกายชุดผ้าไทย  เพื่อสืบสานประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของไทยที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนาน ณ บริเวณลานกว้าง สำนักงานอธิการบดีและอาคารเรียนรวม ตึก 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร