เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ ตันติสันติสม และรองศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน เพื่อย้อนหลังวันปีใหม่ไทย และถือเป็นการรักษาประเพณีไทย และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ณ บ้านพักผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์