เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ระดับหลักสูตร ตามโครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร