เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับคณะคุณครูแนะแนว เพื่อแนะนำ/แลกเปลี่ยนข้อสงสัยเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอนภายในคณะให้คณะครูได้ทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร