เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.- 15.00 น. คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเกียรติในการทำสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาความรู้การเรียนการสอนด้าน โลจิสติกส์ และ อี คอมเมิร์ช อย่างครบวงจร ทำให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจากสถานที่จริง เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมืออาชีพสู่สากลอาเซียน และพัฒนานักศึกษาให้ก้าวเข้าสู่ภาคธุรกิจ และผลักดันสู่การเป็นนักธุรกิจได้อย่างแท้จริง โดยการทำบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการมอบโอกาสให้กับนักศึกษาผู้ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ได้มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา และยังถือเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้และทุนทรัพย์ให้แก่นักศึกษาที่ขาดโอกาสอีกด้วย