เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00-16.00 น. อาจารย์ผู้เข้าร่วมค่าย ARI ของคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีรับวุฒิบัตรนักวิจัย ประจำปี 2561 ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานทางวิชาการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี