เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)” โดย ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้บูรณาการการวิจัยในการทำงานได้จริง ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร