เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป บคคลทั่วไป ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมฟังเสวนาทางธุรกิจเรื่อง เทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์และประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ โดยมีคุณนิศาธัญญ์ เลาหพิบูลรัตนา คุณณัฏฐณิชา ศรศักดิ์ และคุณพัทธนันท์ สินธุอารีย์ เป็นผู้ร่วมเสวนาให้ความรู้ และเสนอมุมมองการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยระบบการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมฟังเสวนา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร