เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารจัดการอย่างไร ให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความสำเร็จ? เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาทักษะให้แก่บุคลทั่วไป และผู้สูอายุ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร