เมือวันที่ 17 มีนาคม 2561 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษานักศึกษา  ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ร่วมเป็นประธานเปิดงาน