เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับมหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดำเนินการจัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง และคณะ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร